دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 795 نتیجه
از 40
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان انگلیسی 4220024 3 کارشناسی 03 نسرین بحرینی هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
زبان انگلیسی 4220024 3 کارشناسی 02 نسرین بحرینی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
زبان انگلیسی 4220024 3 کارشناسی 04 نسرین بحرینی هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
آیات الاحکام 2 4205029 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 محمدعادل ضیائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
آیات الاحکام 2 4205029 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 حسین داورزنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
احوال شخصیه 4205886 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 عابدین مومنی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
ادیان ابتدایی و قدیم 1 4203133 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (08:30 - 10:30)
ادیان ایران پیش از اسلام 1 4203064 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30)
ادیان ایران پیش از اسلام 4203005 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 مجتبی زروانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30)
ادیان تطبیقی 4203142 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 مجتبی زروانی هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30)
ادیان تطبیقی 4203142 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 35 مجتبی زروانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30)
ادیان خاور دور 4203139 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 35 قربان علمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:30 - 15:30)
ادیان خاور دور 4203139 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 قربان علمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (13:30 - 15:30)
ادیان هند 1 4203901 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30)
ادیان هند و بودایی 4203009 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 35 مجتبی زروانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
ادیان هند و بودایی 4203009 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 مجتبی زروانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
ادله اثبات دعوی 4205905 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 محمد اسحاقی آستانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:30 - 12:30)
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی 4203882 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 قربان علمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (13:30 - 15:30)
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 07 محمد جمالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30)
آشنایی با قرآن کریم 4206153 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 05 مجید معارف هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 795 نتیجه
از 40