درخشش دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی را در جشنواره رویش و قرار گرفتن در سه دانشکده برتر دانشگاه به خانواده بزرگ الهیات تبربک می گوییم.

تازه های نشر به قلم اساتید تازه های نشر به قلم اساتید

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند : معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند :

کتابخانه و روابط بین الملل دانشکده الهیات برگزار می کند : کتابخانه و روابط بین الملل دانشکده الهیات برگزار می کند :

معرفی پایان نامه ها و رساله ها معرفی پایان نامه ها و رساله ها

شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران