بخشنامه های استعدادهای درخشان / ممتاز / نخبگان

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) کارشناسی ارشد دانشگاه آمل

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ایلام

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه شهاب دانش-1403

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاع رسانی پذیرش بدون آزمون اطلاع رسانی پذیرش بدون آزمون دانشگاه جهرم

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه قم

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی مؤسـسه پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایران

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی 1404-1403 - دانشگاه خوارزمی

اعلام فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری   دانشگاه شیراز 1403

فراخوان پذیرش استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه مازندران

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری دانشگاه کردستان

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری تخصصی سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی -14041403-1404 دانشگاه محقق اردبیلی

فراخوان پذیرش استعداد درخشان دکتری دانشگاه کاشان

پذیرش  دانشجویان استعداد درخشان سال -  دانشگاه یاسوج1403

فراخوان پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه جهرم

فراخوان بدون آزمون مقطع دکتری دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان بدون آزمون مقطع دکتری دانشگاه تبریز سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال تحصیلی 1403-1402

اطلاع‌رسانی پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی 1403- 1404 دانشگاه شهرکرد

پذیرش دانشجو بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه گلستان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های دکتری تخصصی سال 1403 دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه سمنان- فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 04-1403

فراخوان پذیرش استعداددرخشان در مقطع دکتری 1404- 1403/دانشگاه گیلان

دانشگاه الزهرا(س)-پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403

تمدید بازه بارگذاری مدارک استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1403

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری دانشگاه یزد

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1404-1403

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سهمیه استعداد درخشان

ثبت نام با تاخیر کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه سمنان

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری – دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد - دانشگاه بجنورد

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد- دانشگاه خلیج فارس

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه اصفهان

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه کوثر بجنورد

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تفرش

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه یزد

بخشنامه استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

پذیرش بدون آزمون دانشگاه ایلام

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه هنر شیراز( نامه ، شیوه نامه ، فرم)

فراخوان پذیرش بدون آزمون ارشد در موسسه آموزش عای غیرانتفاعی - غیر دولتی حکمت رضوی مشهد

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1403 (استعداد درخشان)

فراخوان دانشگاه انقلاب اسلامی جهت اطلاع دانشجویان مشمول  و متقاضی (سند اول ، سند دوم )

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403/دانشگاه شیراز معاونت آموزشی

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد 1402

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری 

پذیرش استعدادهای درخشان سال 1403-1402 در دانشگاه صنعتی کرمانشاه- مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه مازندران در سال 1402

فراخوان پذیرش دانشگاه شاهد _ شورای هدایت استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران 1

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران 2

درخصوص تحصیل دکتری

دانشگاه گیلان/ فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد 1

دانشگاه گیلان/ فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد 2

دانشگاه گیلان/ فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد 3

اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات 1

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات 2

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات 3

پذیرش استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال نامه مرکز آموزش عالی لامرد در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه  فردوسی مشهد 1

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه  فردوسی مشهد 2

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه  فردوسی مشهد 3

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان 1

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان 2

اسامی دانشجویان اصلی و ذخیره مقطع کارشناسی جهت بارگزاری مدارک برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال 403-1402

صدور گواهی رتبه 20% برتر استعدادهای درخشان

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون  سال 1403-1402 دانشگاه صنعتی شیراز 1

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون  سال 1403-1402 دانشگاه صنعتی شیراز 2

آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه سمنان 1

آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه سمنان 2

آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه سمنان 3

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون - دانشگاه زنجان 1

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون - دانشگاه زنجان 2

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا 1

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا 2

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا رفسنجان

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه  سیستان و بلوچستان - 1

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان - 2

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان - 3

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان - 4

فراخوان پذیرش بدون آزمون - استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه - 1

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه - 2

فراخوان شرکت در هفتمین دوره طرح توسعۀ هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی / فناورانه (طرح شهید احمدی روشن) در سال تحصیلی 1402-1401

برنامه زمان‌بندی بررسی و ارسال درخواست‌های بهره‌مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی ورودی سال 1401

اسامی دانشجویان ممتاز کارشناسی ورودی سال 1398

فراخوان سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۱


اطلاعیه حضور هیات بازرسی

ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان سال 1401

فرم بررسی صلاحیت استعداد درخشان سال 1401

تمدید مهلت درخواست برای بهره‌‌مندی از پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1402-1401 تا چهارشنبه بیست و نهم تیرماه 1401

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در کلیه دانشگاه های سراسری کل کشور در دوره تحصیلی دکتری سال 1401

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در کلیه دانشگاه های سراسری کل کشور در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد سال 1401

مهلت تشکیل پرونده و ارائه درخواست برای بهره‌‌مندی از پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 402- 1401

فراخوان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی سال 1402-1401 بنیاد ملی نخبگان

«اعلام بازه زمانی ثبت درخواست انصراف پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 1402-1401»

ارسال نامه از فرماندهی کل قوا مبنی بر دعوت به همکاری از فارغ التحصیلان و دانش آموخته گان نخبه

«اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401»

اسامی دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از تسهیلات ویژه آموزشی (استعدادهای درخشان) مربوط به آزمون کارشناسی سال 1400

پذیرش دانشجو ورودی به مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان وزودی 1397که جزء پانزده درصد برتر هستند.

جذب دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1401-1402