بخشنامه های نقل و انتقال / مهمانی / ترم تابستانی

اطلاع رسانی برگزاری نیمسال تابستان سال 1402 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1402

اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1402 در آن دانشگاه

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمانبندی ارسال درخواستهای نقل و انتقال و مهمانی از طریق سامانه سجاد آن وزارت در سال 1402

شرایط و نحوه پذیرش دانشجوی مهمان در دانشگاه سمنان

شرایط و نحوه پذیرش دانشجوی مهمان در دانشگاه فسا

شرایط و نحوه پذیرش دانشجوی مهمان در دانشگاه علامه طباطبائی 

شرایط و ضوابط دانشگاه شهید بهشتی در خصوص بررسی درخواست میهمان از سایر دانشگاه ها

در خصوص درخواست اقدام مطابق آئین نامه مهمانی و انتقالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

درخواست میهمانی و انتقالی در سامانه سجاد وزارت علوم

اطلاعیه دانشگاه اصفهان در خصوص پاسخگویی به تقاضا های میهمان و انتقال برای نیم سال اول 1403-1402

اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان درخصوص  عدم بررسی درخواست میهمانی و انتقال خارج از سامانه سجاد 

اطلاعیه دانشگاه شیرازدر خصوص ارسال درخواست های میهمانی و انتقالی صرفا از طریق سامانه سجاد

اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی برای سال تحصیلی 1403-1402 

بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشگاه امیرکبیر صرفاً از طریق سامانه سجاد

اعلان دانشگاه یزددر خصوص  نقل و انتقال صرف تنها از طریق سامانه سجاد وزارت علوم

عدم پذیرش دانشجویان مهمان در نیمسال 14021 دانشگاه خلیج فارس 

ارسال نامه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه اصفهان در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه گلستان در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه خلیج فارس در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه دانشگاه میبد در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه الزهرا در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

ارسال نامه دانشگاه هنر اصفهان در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه

برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 (سایر دانشگاهها)

اطلاعیه اسکان تابستانی در خوابگاههای دانشگاه تهران (سال تحصیلی1401-1400)

ارسال نامه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه برای نیمسال 1-1401

برگزاری دوره تابستان 1401 در دانشگاه شهید بهشتی با شماره نامه 17749