دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 692 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیین ویرایش متون علمی 4206223 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 سعید شفیعی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30)
شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4204300 2 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 علی بیات هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
تفسیر استدلالی قرآن کریم 4206158 2 دکتری علوم قرآن و حدیث 62 محمدرضا شاهرودی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
فقه استدلالی 3 4205055 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 71 محمدعادل ضیائی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30)
براهین اثبات وجود خدا و صفات او 4202175 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 عباس یزدانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30)
هنر و معماری در سرزمین های اسلامی 4204159 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 41 سیداحمدرضا خضری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
شناخت نهج البلاغه 4206167 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 مجید معارف هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 4206224 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 شادی نفیسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:30 - 17:30)
دین بودا 4203886 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30)
متون دینی و عرفانی بودایی 4203109 2 دکتری ادیان و عرفان تطبیقی 32 مجتبی زروانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 1 4205140 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 جلال جلالی زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
فقه مدنی 1 4205140 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 احمد باقری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
فقه مدنی 3 4205199 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 حمید انصاری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 5 4205287 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 احمد باقری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (15:30 - 17:30)
فقه مدنی 6 4205882 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 جلال جلالی زاده هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30)
فقه مدنی 7 4205883 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 سعید نظری توکلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30)
آیین دادرسی مدنی 4205291 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 محمد اسحاقی آستانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30)
تفسیر تطبیقی قرآن کریم 4206163 2 دکتری علوم قرآن و حدیث 62 محمود واعظی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
علم کلام تطبیقی 4203083 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 ناصر گذشته هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30)
عرفان تطبیقی 4203074 2 دکتری ادیان و عرفان تطبیقی 32 قربان علمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 692 نتیجه
از 35