دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 851 نتیجه
از 43
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در سرزمین های شرقی اسلامی 4204110 4 دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 42 سیداحمدرضا خضری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی 4202182 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 قربان علمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30)
نحو کاربردی 1 4206188 4 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 حمید باقری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30)
فقه استدلالی 2 4205054 4 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 71 محمدعادل ضیائی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:30)
جدل 4202198 2 کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 02 زینب برخورداری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30)
اثبات وجود خدا 4202163 2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 22 عباس یزدانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30)
مهارت های آموزش و ترویج قرآن 4206196 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 محمود واعظی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:30)
نجوم در دوره اسلامی 1 4209016 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 حنیف قلندری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30)
ماخذشناسی تاریخ علم 4209010 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 حنیف قلندری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30)
آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات ماثوره 4206215 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 حمید باقری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30)
کتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 4206224 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 سعید شفیعی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30)
مسیحیت 4203144 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 قربان علمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 1 4205140 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 محمدعادل ضیائی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (13:30 - 15:30)
فقه مدنی 2 4205143 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 محمدعادل ضیائی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30)
فقه مدنی 4 4205902 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 جلیل امیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:30)
فقه مدنی 5 4205287 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 محمدعادل ضیائی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 6 4205882 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 احمد باقری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (08:30 - 10:30)
فقه تطبیقی 4205060 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 71 جلال جلالی زاده هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30)
فقه تطبیقی 4205060 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 51 سیدمحمد حسینی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30)
فلسفه تطبیقی 4202062 2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 22 عبدالرسول کشفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 851 نتیجه
از 43