دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 623 نتیجه
از 32
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4204300 2 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 علی بیات هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
براهین اثبات وجود خدا و صفات او 4202175 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 عباس یزدانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30)
هنر و معماری در سرزمین های اسلامی 4204159 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 41 سیداحمدرضا خضری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
شناخت نهج البلاغه 4206167 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 مجید معارف هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
دین بودا 4203886 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30)
فقه مدنی 7 4205883 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 سعید نظری توکلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30)
آیین دادرسی مدنی 4205291 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 محمد اسحاقی آستانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30)
تفسیر تطبیقی قرآن کریم 4206163 2 دکتری علوم قرآن و حدیث 62 محمود واعظی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
عرفان تطبیقی 4203074 2 دکتری ادیان و عرفان تطبیقی 32 قربان علمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
رایانه و فضای مجازی 4206197 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 داود سلیمانی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30)
جاودانگی نفس و مساله آخرت 4202184 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 عبدالرسول کشفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30)
فلسفه اخلاق 4203291 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 محمد رضا بیات هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
فلسفه اخلاق 4203291 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 02 محمد رضا بیات هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
ادله اثبات دعوی 4205905 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 محمد اسحاقی آستانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
ایمان و عقلانیت 4202166 2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 22 عباس یزدانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30)
ادیان خاور دور 4203139 2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی 31 قربان علمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30)
دین خاور دور 4203887 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30)
تاریخ عمومی علم 1 4209004 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 ایرج نیک سرشت هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 امیر محمد گمینی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30)
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی 4204881 4 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 علی بیات | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 623 نتیجه
از 32