دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 917 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4204300 2 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 اصغر قائدان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (08:30 - 10:30)
اثبات وجود خدا 4202163 2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 22 عباس یزدانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
نجوم در دوره اسلامی 2 4209017 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 امیر محمد گمینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
الهیات تطبیقی (تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی) 4202189 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 محمد رضا بیات هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
جاودانگی نفس و مساله آخرت 4202184 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 عبدالرسول کشفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
مغالطات 4202200 2 کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 02 نادیا مفتونی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30)
مبانی و تاریخ پزشکی و داروشناسی قدیم و جدید 4209037 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 یونس کرامتی هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
تاریخ عمومی علم 1 4209004 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 ایرج نیک سرشت هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 امیر محمد گمینی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30)
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 02 مجید معارف هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی 4204158 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 41 جمال موسوی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی 4204168 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 91 یونس کرامتی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
تاریخ اسلام 3 4204032 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 اصغر قائدان هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
تاریخ فلسفه اسلامی 1 4203035 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 91 امیر محمد گمینی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30)
تاریخ علوم در اسلام 1 4204049 2 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 اصغر قائدان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
فلسفه اشراق 2 4202061 2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 21 مهدی عظیمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
آشنایی با قرآن کریم 4206153 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 04 منصور پهلوان محمدعلی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30)
آشنایی با قرآن کریم 4206153 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 02 منصور پهلوان محمدعلی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30)
فلسفه اسلامی 4 4202901 4 کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 02 مهدی عظیمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (13:30 - 15:30)
فلسفه اسلامی 6 4202817 4 کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 02 مهدی عظیمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 917 نتیجه
از 46