دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,126 نتیجه
از 57
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیین ویرایش متون علمی 4206223 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 محمود شیخ هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
آیین نگارش متون علمی 4206222 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 سعید شفیعی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4204300 2 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 04 اصغر قائدان هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (08:30 - 10:30)
فلسفه تحلیلی تاریخ 4204160 2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 41 مسعود صادقی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (08:30 - 10:30)
صرف کاربردی 1 4206186 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 سعید شفیعی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30)
نحو کاربردی 2 4206189 4 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 حمید باقری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
تفسیر استدلالی قرآن کریم 4206158 2 دکتری علوم قرآن و حدیث 62 محمدرضا شاهرودی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
فقه استدلالی 1 4205053 4 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 71 محمدعادل ضیائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30)
فقه استدلالی 3 4205055 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 71 مصطفی ذوالفقار طلب هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30)
اثبات وجود خدا 4202163 2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 22 عباس یزدانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30)
نجوم در دوره اسلامی 2 4209017 2 کارشناسی ارشد تاریخ علم 91 امیر محمد گمینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
شناخت نهج البلاغه 4206167 2 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 06 مجید معارف هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (08:30 - 10:30)
دین بودا 4203886 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30)
مسیحیت 2 4203885 2 کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی 03 بهزاد حمیدیه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 1 4205140 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 احمد باقری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30)
فقه مدنی 2 4205143 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 مصطفی ذوالفقار طلب هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/28 (10:30 - 12:30)
فقه مدنی 5 4205287 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 علیرضا هدائی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
فقه مدنی 6 4205882 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 07 محمد جمالی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (13:30 - 15:30)
فقه مدنی 7 4205883 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 سعید نظری توکلی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
آیین دادرسی مدنی 4205291 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 05 محمد اسحاقی آستانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,126 نتیجه
از 57