دفتر شاهد و ایثارگر

این بخش متصدی امور اموزشی و فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.