رویدادها

 

رویدادها

  • شیوه نامه برگزاری رویداهای علمی و پژوهشی دانشگاه [شیوه نامه] پیوند]
  • استفاده از لوگو (نشان) دانشگاه ]دستورالعمل[
  • همایش‌های علمی وزارت علوم [آیین نامه]
  • اخذ مجوز همایش‌های بین‌المللی ]فرآین]
  • اخذ مجوز همایش‌های ملی [فرآیند]

 

همایش های آتی

 

همایش اخلاق دیجیتال

 

کرسی های علمی ترویجی