معرفی کارکنان کتابخانه

کارکنان بخش کتابخانه به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
آقای دکتر فقهی زاده ریاست کتابخانه 42762149
مریم جعفر بگلو معاون کتابخانه 42762147
خانم عندلیب کارمند کتابخانه 42762150
خانم فلاح کارمند کتابخانه