معرفی کارکنان کتابخانه معرفی کارکنان کتابخانه

کارکنان بخش کتابخانه به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم دکتر اعظم پویازاده ریاست کتابخانه 42762149
مریم جعفر بگلو معاون کتابخانه 42762147
فاطمه ربیعی کارشناس کتابداری 42762146