ریاست پژوهشکده تاریخ علم ریاست پژوهشکده تاریخ علم

مسعود صادقی

مسعود صادقی 

استادیار
شماره تماس: 021-42762232
اتاق: -
پست الکترونیکی: