طرح های پژوهشی گروه فقه شافعی طرح های پژوهشی گروه فقه شافعی

طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه فقه شافعی عبارتند از :

  • مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی ازدواج پیش از بلوغ
  • مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی قسامه
  • پژوهش و تحقیق در مصطلحات و مفاهیم قرآنی : جزء اول قرآن (تحلیل صرفی، نحوی وبلاغی، مفهوم واژگان، شأن نزول، اختلاف قرائات، مباحث فقهی، پیام قرآنی)