طرح های پژوهشی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی طرح های پژوهشی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه فقه و مبانی حقوق عبارتند از :

  • کاربرد قواعد فقهی در قسمت معاملات قانون مدنی

  • مقارنه تفاسیر مذاهب اسلامی در آیات احکام در عقود

  • مبانی فقهی حمایت قانونی برابر از زن و مرد

  • مساله ترتب