نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در مورد لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی سال 1398

اطلاعیه در مورد لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی سال 1398


در خصوص رعایت آئین نامه‌های آموزشی برای سنوات ارفاقی دانشجویان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان ذینفع و نیزعدم انجام مکاتبات اداری عدیده، خواهشمنداست دستورفرمایند فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398  برای کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی / دامپزشکی و...) را (با تکمیل مدارک لازم)،حداکثرتا تاریخ 1398/11/10 جهت تصمیم گیری به این اداره کل ارسال نمایند.  درضمن در خصوص  ارسال تقاضای تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399 ،تقاضا ها حداکثر تا تاریخ 1399/5/10 به این اداره کل ارسال گردد.مواردی که خارج از این بازه زمانی ارسال شود، بدون بررسی عیناً به دانشکده / پردیس اعاده خواهد شد.