نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام شماره تماسهای جدید حوزه معاونت دانشجویی اداره کل خوابگاهها

اعلام شماره تماسهای جدید حوزه معاونت دانشجویی اداره کل خوابگاهها


نظر به تغییر شماره تماس‌های حوزه معاونت دانشجویی اداره کل خوابگاه‌ها، بدینوسیله شماره تماس‌های جدید بشرح ذیل حضورتان ارسال می‌گردد.

نام واحد شماره تماس
دفتر معاونت دانشجویی ۸۸۶۳۲۳۸۸
مسئول پذیرش ۶۱۱۱۵۶۱۴-۸۸۶۳۲۳۸۸
امور دانشجویان متأهل ۶۱۱۱۵۶۱۰
امور دانشجویان مجردی کوی ۶۱۱۱۵۶۱۱
امور دانشجویی خارجی پسران ۶۱۱۱۵۶۱۲
امور دانشجویی دختران ۸۸۰۱۳۷۰۱
دفتر سرپرستی دختران ۸۸۰۱۳۷۰۲