نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور بین الملل

امور بین الملل


دفتر مشاوره امور بین الملل دانشکده الهیات و معارف اسلامی طبق سیاست ها و برنامه های ارائه شده علمی و عملی معاونت بین الملل دانشگاه تهران و همچنین با در نظر گرفتن مبانی و اهداف علوم انسانی اسلامی در حوزه های علمی و فرهنگی، در صدد تقویت و گسترش فعالیت های بین المللی دانشکده از طریق تعاملات، همکاری ها و تبادلات علمی و فرهنگی در سطوح دانشگاه ها، اعضای هیات علمی و همچنین دانشجویان بوده است.مشاورت امور بین الملل دانشکده می کوشد با فراهم سازی و تسهیل امور روند حضور نخبگان علمی دانشکده در عرصه تعاملات بین المللی و همکاری با دانشگاه ها و سازمان های علمی بین المللی و دعوت از نخبگان خارجی، گامی موثر جهت شناساندن ظرفیت های موجود علمی فرهنگی کشور، انتقال دوسویه تجربیات ارائه گسترش مفاهیم و دستاوردهای علوم انسانی اسلامی در مجامع بین المللی و همچنین توسعه آن در جامعه نخبگان علمی و دانشجویان دانشگاه های داخلی بردارد.

مشاور امور بین الملل در حال حاضر آقای دکتر سعید نظری توکلی، استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با آدرس ایمیل iatheo@ut.ac.ir می باشند.