نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب کتاب "مواجهه با داروین" ترجمه و پژوهش دکتر امیرمحمد گمینی به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی 97 در بخش تاریخ علم

انتخاب کتاب "مواجهه با داروین" ترجمه و پژوهش دکتر امیرمحمد گمینی به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی 97 در بخش تاریخ علم


کتاب مواجهه با داروین با ترجمه و پژوهش امیر محمد گمینی (استادیار دانشکده الهیات - پژوهشکده تاریخ علم) نشر کرگدن، به عنوان اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی سال 97 در بخش تاریخ علم انتخاب شد.

مواجهه با داروین: نخستین برخوردها با نظریة تکامل در شرق مسیحی و اسلامی