نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار پانزدهمین خبرنامه الکترونیکی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

انتشار پانزدهمین خبرنامه الکترونیکی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در راستای تحلیل شرایط موجود و تدوین سیاست‌هایی برای فهم شرایط فعلی و برون رفت از بحران‌هایی که دامن گیر آموزش عالی ایران بوده و در شرایط پاندمی اخیر تشدید شده است، گام‌های چندگانه ای را در قالب انتشار کتاب و برگزاری نشست‌های علمی و کارگاهی برداشته که گزارش تفصیلی این اقدامات در فصل پاییز سال ۱۴۰۰، در قالب پانزدهمین خبرنامه الکترونیکی مؤسسه تقدیم می‌شود. متمنی است دستور فرمائید این خبرنامه به منظور استفاده استادان، دانشجویان، پژوهشگران، مدیران و کارکنان آن دانشکدگان / ‏دانشکده، ‬ به صورت مناسب اطلاع رسانی شود.

نسخه کامل خبرنامه از آدرس زیر قابل دریافت می‌باشد:

http://iscs.ac.ir/wp-content/uoloads/2019/06/14003.pdf