نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


انجمن علمی، سازمانی است که برای ترویج یک رشته یا حرفهٔ علمی یا یک گروهی از رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط در دانشگاه ها برپا می شود و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها دارند.

انجمن علمی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در بخش های زیر فعال می باشد :

  • انجمن علمی گروه علوم قرآن و حدیث
  • انجمن علمی گروه ادیان و عرفان
  • انجمن علمی گروه فقه شافعی
  • انجمن علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • انجمن علمی گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • انجمن علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی