نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


انجمن علمی، سازمانی است که برای ترویج یک رشته یا حرفهٔ علمی یا یک گروهی از رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط در دانشگاه ها برپا می شود و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها دارند.

انجمن علمی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در بخش های زیر فعال می باشد :

  • انجمن علمی گروه علوم قرآن و حدیث
  • انجمن علمی گروه ادیان و عرفان
  • انجمن علمی گروه فقه شافعی
  • انجمن علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • انجمن علمی گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • انجمن علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی