نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث برگزار می کند : نشست علمی "نگاهی نو به گستره ی رستگاران در آخرت از منظر کتاب و سنت"

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث برگزار می کند : نشست علمی "نگاهی نو به گستره ی رستگاران در آخرت از منظر کتاب و سنت"«نگاهی نو به گستره ی رستگاران در آخرت از منظر کتاب و سنت»