نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بارگذاری تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد در سایت پردیس/دانشکده

بارگذاری تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد در سایت پردیس/دانشکده


عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به بارگذاری تارنمای مربوط به دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت آن پردیس / ‏‬دانشکده اقدام عاجل صورت پذیرد:

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌