نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازخوانی نسبت علم و دین در استدلالی کلامی بر ضرورت وحی سخنران: دکتر حامد شیواپور (عضو هیأت علمی دانشگاه مفید)

بازخوانی نسبت علم و دین در استدلالی کلامی بر ضرورت وحی سخنران: دکتر حامد شیواپور (عضو هیأت علمی دانشگاه مفید)