نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه در خصوص جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی

بخشنامه در خصوص جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی


پیرو نامه شماره 187303/پ/122 مورخ 1399/08/26 در خصوص جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می‌رساند، کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 و بعد از آن دانش آموخته می شوند از تاریخ 1399/11/30، در صورت تأخیر در انجام فرایند تسویه حساب دانش آموختگی مشمول پرداخت جریمه مربوط طبق جدول تعرفه های آموزشی سال مذکور می گردند.