نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه مقررات آزمون زبان عمومی دوره دکترای تخصصی

بخشنامه مقررات آزمون زبان عمومی دوره دکترای تخصصی


به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص برگزاری آزمون زبان عمومی دوره‌های دکتری تخصصی و Ph.D موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱- نمرات آزمون زبان عمومی می‌باید صرفاً با عنوان «نمره آزمون زبان عمومی» در کارنامه تحصیلی دانشجویان درج گردد و درج نوع آزمون (مانند MSRT، TOEFL، IELTS، UTEPT ،DELF ،TCF و…) در کارنامه مجاز نمی‌باشد.کلیه گواهی‌های آزمون‌های مذکور می‌باید به تأیید ومعادل سازی (صفر تا ۲۰) دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برسد.
۲- نمرات آزمون‌های مذکورپس از معادل سازی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، می‌باید توسط آموزش پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها، صرفاً بر مبنای صفر تا ۲۰ در کارنامه تحصیلی دانشجویان مندرج گردد و درج آن بر مبنای سایر سیستم‌های نمره‌دهی مجاز نمی‌باشد.
۳- معیار قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران، برای کلیه دانشجویان ۱۲ از ۲۰ می‌باشد. موارد استثنا در این خصوص بشرح ذیل است:
الف) حد نصاب نمره ۱۰ از ۲۰ برای پذیرفته‌شدگان با استفاده از سهمیه مربیان و ایثارگران
ب) حد نصاب نمره ۱۴ از ۲۰ برای شرکت‌کنندگان در آزمون اشتمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. در ضمن در مورد دانشجویان زبان عربی (کلیه گرایشها)، حد نصاب قابل قبول در آزمون اشتمال نمره ۱۶ از ۲۰ می‌باشد.
ج) حدنصاب نمره ۱۶ از ۲۰ برای پذیرفته‌شدگان رشته‌های زبانهای خارجی که متقاضی شرکت در آزمون زبان عمومی همان رشته تحصیلی خود هستند.
۶- اعتبار مدرک زبان عمومی، از تاریخ برگزاری آزمون ۲ سال است.
۵- بخشنامه حاضر می‌باید برای کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و Ph.D در تمامی سهمیه‌ها و انواع شیوه‌های ورودی، اجرا گردد.