نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402


برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

تاریخ علم

فقه شافعی

علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

ادیان و عرفان

فلسفه دین

فلسفه و حکمت اسلامی

 

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی
 

کارشناسی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد- نهج البلاغه

کارشناسی ارشد - علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری