نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری حلقه مطالعاتی تاریخ فلسفه غرب ، پیش سقراطیان توسط کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

برگزاری حلقه مطالعاتی تاریخ فلسفه غرب ، پیش سقراطیان توسط کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی


گزارش تصویری حلقه مطالعاتی تاریخ فلسفه غرب ، پیش سقراطیان با راهنمایی سیر مباحث دکتر سجاد امیرخانی توسط کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی