نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایزه نقد برگزیده بخش تاریخ پانزدهمین جشنواره نقد کتاب به مقاله آقای دکتر امیرمحمد گمینی و خانم فاطمه کیقبادی از پژوهشکده تاریخ علم تعلق گرفت

جایزه نقد برگزیده بخش تاریخ پانزدهمین جشنواره نقد کتاب به مقاله آقای دکتر امیرمحمد گمینی و خانم فاطمه کیقبادی از پژوهشکده تاریخ علم تعلق گرفت


جایزه نقد برگزیده بخش تاریخ پانزدهمین جشنواره نقد کتاب به مقاله آقای دکتر امیرمحمد گمینی و خانم فاطمه کیقبادی از پژوهشکده تاریخ علم تعلق گرفت.

لینک مقاله : "آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگزفته از اسلام بود؟"