نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول اسامی داوطلبان مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال 1400

جدول اسامی داوطلبان مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال 1400


ساعت مصاحبه

تاریخ  مصاحبه

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فلسفه و کلام اسلامی

احسان اسماعیل تبار

1

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فلسفه و کلام اسلامی

محمدرضا زبان فهم نصیری

2

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فلسفه و کلام اسلامی

سید محمدرضا صفوی

3

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فلسفه و کلام اسلامی

زینب سادات موسوی

4

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید علیرضا امین

5

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محسن نوش زادی مطلق

6

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا زارع اسفیدانی

7

  14-18  و 8/30- 12/30

31/3/1400

علوم قرآن و حدیث

رضیه فرهانیان

8