نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انجمن علمی فقه شافعی در کتابخانه دانشکده الهیات

جلسه انجمن علمی فقه شافعی در کتابخانه دانشکده الهیات


جلسه انجمن علمی فقه شافعی در تاریخ 13/7/98 در کتابخانه دانشکده الهیات برگزار شد.