نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه معرفی و نقد کتاب روشنگری های فلسفی اثر رابرت نوزیک ارائه توسط آقای دکتر احمد قراملکی

جلسه معرفی و نقد کتاب روشنگری های فلسفی اثر رابرت نوزیک ارائه توسط آقای دکتر احمد قراملکی


جلسه معرفی و نقد کتاب روشنگری های فلسفی اثر رابرت نوزیک
ارائه توسط دکتر احمد قراملکی استاد تمام گروه فلسفه و حکمت اسلامی
دوشنبه 4آذر
ساعت 10تا12
سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهرانجلسه معرفی و #نقد_کتاب روشنگری های فلسفی اثر رابرت نوزیک
ارائه توسط دکتر احمد قراملکی استاد تمام گروه فلسفه و حکمت اسلامی
دوشنبه 4آذر
ساعت 10تا12
سالن کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران