نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت مالی

حمایت مالی


نامه ارسالی از مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد به منظور بهره گیری از ظرفیت بالقوه دانشجویاناز اینجا قابل دریافت می باشد.