نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه حوزه دانشجویان بین الملل(غیرایرانی)

دستورالعمل اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه حوزه دانشجویان بین الملل(غیرایرانی)


دستورالعمل اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه حوزه دانشجویان بین الملل(غیرایرانی)

 

* در راستای نیل به اهداف بین المللی سازی آموزش عالی طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و برنامه ششم توسعه و دیپلماسی علمی ،گزینش و تجلیل دانشجوی نمونه بین المللی(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال جاری براساس ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه و شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه ایرانی با لحاظ شرایط در برخی بندهای آیین نامه دانشجوی نمونه به شرح ذیل عملیاتی و اقدام می گردد:

1- کلیه مراحل اجرایی فراخوان و اخذ مدارک لازم طبق مفاد آیین نامه بر عهده حوزه معاونت امور بین الملل و یا مدیر /رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی خواهد بود.

2- معاون امور بین الملل و یا مدیر/رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یکی از اعضای کمیته دانشگاهی برگزاری دانشجوی نمونه هر دانشگاه /موسسه آموزش عالی خواهد بود.

3- معاون امور بین الملل و یا مدیر/رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه در اجرای کلیه مراحل برنامه دانشجوی نمونه بین الملل با معاون دانشجویی دانشگاه (دبیرکمیته) همکاری خواهند داشت.

4-در بند2-1 ماده 2 شرایط شرکت کنندگان، معدل کارشناسی (15)، کارشناسی ارشد(16) می باشد.

5-در بند2-2 ماده2 شرایط شرکت کنندگان،برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کسب شرط حداقل معدل در مقاطع قبلی، حداقل معدل15 در مقطع کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، معدل 16 در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان دکتری تخصصی می باشد.

6- در بند2-3 ماده 2شرایط شرکت کنندگان، تبصره ذیل اضافه می گردد:

تبصره: با توجه به شرایط خاص دانشجویان بین المللی(غیرایرانی)،در تعداد نیمسال تحصیلی یک نیمسال اضافه می گردد.

7-در بند 2-6 ماده 2 شرایط شرکت کنندگان، تبصره ذیل اضافه می گردد:

تبصره1: برای دانشجویان بین المللی(غیرایرانی) ارائه گواهی آموزش زبان فارسی از یکی از مراکز معتبر مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه ها و یا گواهی قبولی آزمون سامفا صادره سازمان سنجش آموزش کشور الزامی و اجباری می باشد.

تبصره2: دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) مقیم در داخل خاک کشور ایران که از طریق آزمون های سراسری و یا دوره های بدون آزمون با سوابق تحصیلی سازمان سنجش آموزش کشور وارد دانشگاه شده اند ، ارائه مدرک گواهی زبان فارسی و یا آزمون سامفا برای این گروه الزامی نیست.

8- در بند 2-11 ماده 2 شرایط شرکت کنندگان، برای دانشجویان بین المللی(غیرایرانی) شرط سنی به حداکثر 45 سال افزایش می یابد.

9- در ماده 4 نحوه محاسبه امتیاز آموزشی ، برای دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) امتیاز بالاترین معدل نیمسال دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق جدول ذیل اعمال گردد و در سایر مقاطع تحصیلی براساس مفاد آیین نامه دانشجوی نمونه می باشد.

کارشناسی پیوسته

معدل کل واحدهای گذرانده

حداکثر 32 امتیاز

نحوه محاسبه امتیاز

(16 معدل کل ) * 8

معدل

نیمسال‌های تحصیلی

حداکثر 8 امتیاز

8 امتیاز

برای 8 نیمسال

معدل در هر نیمسال

امتیاز احتسابی

16-15

17-16

18-17

20-18

25/.

5/.

75/.

1

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

معدل کل واحدهای گذرانده

حداکثر 24 امتیاز

نحوه محاسبه امتیاز

( 17 معدل کل ) * 8

معدل نیمسال‌های تحصیلی

حداکثر 4 امتیاز

4 امتیاز

برای 4 نیمسال

معدل در هر نیمسال

امتیاز احتسابی

17-16

18-17

20-18

5/.

75/

1

 

 

کارشناسی ارشد پیوسته

معدل کل واحدهای گذرانده

حداکثر 20 امتیاز

نحوه محاسبه امتیاز

( 16 معدل کل ) * 5

معدل نیمسال‌های تحصیلی

حداکثر 15 امتیاز

15 امتیاز

برای 12 نیمسال

معدل در هر نیمسال

امتیاز احتسابی

17-16

18-17

20-18

75/.

1

25/1

 

 

10- در بند 4-3 ماده 4 آزمون زبان، برای دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) یک تبصره به شرح ذیل اضافه و امتیاز برخی از مدارک زبان به شرح جدول زیر لحاظ گردد:

تبصره1: برای دانشجویان بین المللی مدارک زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه و آلمانی می تواند در امتیاز بندی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شود.

 

امتیاز

TOEFL Paper TOLIMO

TOEFL Computer

TOEFL IBT

IELTS Equivalent

MSRT (MCHE)

HMLE

5

680-575

300-232

120-80

9-6.5

100-75

100-75

3

575-525

232-196

79-60

6.5-5.5

75-65

75-65

2

525-475

196-152

59-40

5.5-4.5

65-55

65-55

 

 

11- در بند 6-7 ماده 6  شرط ایثارگری، برای دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) تبصره به شرح ذیل اضافه گردد:

تبصره: دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) که عضو گروه مدافعین حرم فاطمیون و سایر بوده و یا از اعضای خانواده شهدای مدافعین حرم می باشند، در امتیازبندی ایثارگری مرتبط با بندهای آن لحاظ می گردند.