نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای تماس

راهنمای تماس


پیرو راه اندازی سامانه جدید تلفن تحت شبکه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در تابستان۱۳۹۱ ، برقراری تماس با داخلی های این دانشکده از طریق راه ارتباطی زیر نیز فراهم می باشد :
در صورتیکه مایلید از شماره های داخلی دانشگاه تهران تماس حاصل فرمایید:

داخلی های تحت شبکه دانشکده سه رقمی می باشد و از طریق شماره۷۳۶۰برای سایر بخش های دانشگاه تهران قابل شماره گیری می باشد .( به عنوان مثال جهت برقراری تماس با داخلی ۱۳۲دانشکده ابتدا از گوشی خود ۷۳۶۰ را شماره گیری نمایید و پس از شنیدن منو گویا شماره ۱۳۲ را وارد نمایید و یا مطابق گفتار منوی گویا عمل فرمایید.)

 ·        در صورتیکه مایلید از خط مستقیم تماس حاصل فرمایید:

شماره ۴۲۷۶۲۰۰۰ که امکان برقراری تماس های همزمان را نیز داراست، شماره گیری نموده و پس از شنیدن منو گویا داخلی مورد نظر را وارد نموده و یا مطابق گفتار منوی گویا عمل فرمایید.