نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای گواهی های اشتغال به تحصیل جدید

راهنمای گواهی های اشتغال به تحصیل جدیدبراساس هماهنگی انجام شده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی به منظور سامانه سپاری، کنترل های سیستمی و به روز رسانی گواهی های مختلف اشتغال به تحصیل، لطفا لینک رو برو را  «راهنما ی گواهی های اشتغال به تحصیل جدید» جهت دریافت انتخاب کنید .