نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی

روابط عمومی


این بخش وظیفه تهیه اخبار و گزارش های دانشکده و مستند سازی فعالیت های علمی آموزشی و فرهنگی و همچنین مدیریت برنامه های مناسبتی و هماهنگی با رسانه ها و خبرگزاری های داخل و خارج دانشکده را بر عهده دارد.

در حال حاضر مسئولیت این بخش با "آقای محمد رازانی دوست" می باشد.

شماره تماس 42762222