نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمانبندی و مطالب مورد نیاز ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 14001-1400

زمانبندی و مطالب مورد نیاز ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 14001-1400


به استحضارمیرسا ند مهلت ثبت درخواستهای وام دانشجویی در سامانه گلستان توسط دانشجویان تا تاریخ
۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ و مهلت ثبت درخواستهای تأیید شده در سیستم صندوق رفاه دانشجویان توسط کارشناسان محترم
دانشکدگان / دانشکدهها / مراکز تا تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۹ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی
شایسته و رعایت زمانبندی اعلام شده، نسبت به ثبت دقیق درخواستها و مدارک متقاضیان اقدام مقتضی مبذول
فرمایند.
- برای جلوگیری از برگشت وام، خواهشمند است نسبت به فعال و به روز بودن شماره حساب دانشجویان اطمینان
حاصل نمایند.
- دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹ و ماقبل در تمامی مقاطع تحصیلی که از خدمات وامهای دانشجویی
صندوق بهرمند بوده و سند تعهد ارائه نمودهاند، با توجه به عدم تحویل اصل مدرک تحصیلی آنان تا زمان تسویه،
نیازبه ارائه سند تعهدنامه دانشجویی جدید موجود در آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وامها در مقطع تحصیلی
فعلی ندارند.
- دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۰ و دانشجویان ورودی سالهای گذشته که برای اولین بار
تقاضای وام دارند و تاکنون سند تعهد ارائه ننمودهاند، صرفاً با ارائه سند تعهد جدید امکان دریافت وام دارند.
- به دلیل تداوم وضعیت شیوع بیماری کرونا و برای مساعدت با دانشجویان أخذ گواهی کسر از حقوق ضامنین
در نیمسال تحصیلی جاری الزامی نمی باشد.
- پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور(
مطابق با شیوه نامههای مندرج در صفحه اصلی سایت صندوق، گزینه بخشنامهها( صرفاً از طریق پورتال
دانشجویی با ثبت تقاضا در گزینه" شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی" توسط دانشجوی
تحت پوشش )که اسامی آنان از سوی آن دو نهاد معرفی شده و قبلاً در سامانه بارگذاری شده است(، انجام میشود.
ضمناً ضرورت دارد کارشناس محترم دانشکده هنگام تأیید وام مبلغ کل شهریه مصوب دانشجو را در نیمسال
جاری درج و سپس تصویر صورتحساب مالی دانشجو را در بخش الصاق سند تحصیلات در پرونده دانشجو
پیوست نماید تا سامانه پس از کسر سهم پرداختی نهادهای حمایتی از کل شهریه مصوب دانشجو، مبلغ قابل
پرداخت وام مازاد شهریه را محاسبه و ثبت کند. به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو از طرف صندوق، در
صورت بهره مندی دانشجو از این وام امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا وام شهریه بانک وجود
نخواهد داشت. بدیهی است عدم ثبت درخواست این وام در پورتال صندوق توسط دانشجوی تحت پوشش معرفی
شده به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه میباشد.