نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفر علمی فرهنگی فعالین کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران به قم

سفر علمی فرهنگی فعالین کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران به قم


سفر علمی فرهنگی فعالین کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران به قم

چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۹۸

بازدید از دانشگاه ادیان و مذاهب شامل:
بازدید از انتشارات دانشگاه
آشنایی با کتب شاخص منتشر شده
حضور در کلاس دکتر قنبری
نشست با رئیس کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب
جلسه با مسئول امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب