نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان همکاری پژوهشی ایران و ترکیه

فراخوان همکاری پژوهشی ایران و ترکیه


در راستای انجام همکاریهای بین المللی با کشورهای همسایه، فراخوان برنامه پژوهشی شمس تبریزی میان ایران و ترکیه به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. اطلاعات بیشتر در این خصوص از لینک ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

https://www.msrt.ir/fa/news/67097/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF