نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فلسفه دین - کارشناسی ارشد

فلسفه دین - کارشناسی ارشد


اهداف  گروه به فارسی :

هدف از تاسیس این رشته اموزش شیوه مواجهه دانشجویان با آراء و اندیشه های فلسفی جدید در خصوص موضوعات دینی است. بررسی و نقد الحاد، شکاکیت دینی و معنویت های بدون خدا و دین از اهداف اصلی این رشته می باشد. بررسی و نقد دیدگاه ها در باب رابطه علم و دین، زبان دین، تجربه دینی، کثرت گرایی دینی و ... نیز از جمله اهداف این رشته می باشد.

طول دوره به فارسی :

طول دوره کارشناسی ارشد فلسفه دین 2 سال یا 4 نیمسال تحصیلی می باشد که در صورت ضررت و تشخیص و تایید استاد راهنما شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده تا یک نیمسال و در موارد خاص و بنا به تشخیص کمسیون موارد خاص تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رعایت دیگر ضوابط ائین نامه اموزشی تا یک نیمسال دیگر قابل افزایش خواهد بود.

نظام اموزشی واحدی می باشد و طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته کامل و زمان تدریس هر واحد نظری 1 ساعت و هر واحد عملی 2 ساعت می باشد

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان به فارسی :

دانشجویان این رشته با آراء و دیدگاهههای فیلسوفان دین در خصوص مسائل فوق آشنا شده و به بررسی آراء و دیدگاههای فیلسوفان معاصر و مقایسه آن با دیدگاه متفکران مسلمان می پردازند.