نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1399

لیست دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1399


رشته تحصیلی

نام خانوادگی

نام

ردیف

فلسفه وحکمت اسلامی

اسکندری

نجمه

1

فلسفه وحکمت اسلامی

جعفری

فاطمه

2

فلسفه وحکمت اسلامی

مظفری بمی

نوریه

3

فقه ومبانی حقوق اسلامی

ابراهیم

زهرا

4

فقه ومبانی حقوق اسلامی

ابراهیمی اشتیانی

رادمهر

5

فقه ومبانی حقوق اسلامی

احدی کلایه

سارا

6

فقه ومبانی حقوق اسلامی

اله وردی خانی

محمد

7

فقه ومبانی حقوق اسلامی

جوراستی فرد

محمدرضا

8

فقه ومبانی حقوق اسلامی

حسینی چیه

مهدی

9

فقه ومبانی حقوق اسلامی

حسینی کاکلکی

سیدمحمدحسین

10

فقه ومبانی حقوق اسلامی

خدادادی

شایان

11

فقه ومبانی حقوق اسلامی

خواجوند بدیعی

امیررضا

12

فقه ومبانی حقوق اسلامی

سوری

فاطمه

13

فقه ومبانی حقوق اسلامی

شیر محمدی

زهرا

14

فقه ومبانی حقوق اسلامی

عزیزی

محمدجواد

15

فقه ومبانی حقوق اسلامی

قادر

میلاد

16

فقه ومبانی حقوق اسلامی

لطفی

هدی

17

فقه ومبانی حقوق اسلامی

نازک تبار

فاطمه

18

فقه ومبانی حقوق اسلامی

نژادکورکی

محمدحسن

19

علوم قران وحدیث

ایزدی

مهدیه

20

لیست دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1399