نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص گروه بندی مقالات بر اساس هزینه پژوهش

مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص گروه بندی مقالات بر اساس هزینه پژوهش


 مصوبه مورخ ۲۰/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص گروه بندی مقالات بر اساس هزینه انجام تحقیق و با توجه به هزینه‌بر بودن انجام برخی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی :

 

 

گروه بندی مقالات بر اساس هزینه انجام تحقیق

مصوب شورای پژوهش و فناوری 20/10/99

 

با توجه به هزینه‌بر بودن انجام برخی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی به منظور جبران برخی از هزینه‌های پژوهشی، مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی در سه گروه زیر قرار می‌گیرند، بدیهی است گروه بندی ذکر شده ارتباطی با کیفیت مقاله ندارد و کیفیت مقاله بر اساس شاخص‌های تعیین شده برای تشخیص کیفیت سنجیده می‌شود.

 

گروه 1- مقالاتی که از داده‌های پژوهش بر اساس نمونه‌برداری از عرصه طبیعی یا مزرعه، اجرای طرح آزمایش، انجام آزمایش‌های زیست شناختی، زیست فناوری، بیوشیمیایی، بیوفیزیکی و شیمیایی، استفاده از سرور و کلاستر محاسباتی پیشرفته برای انجام محاسبات روی داده‌های حجیم، به دست می‌آید و یا در آنها از مواد و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می‌شود؛ امتیاز با اعمال ضریب ۲

گروه ۲- مقالاتی که داده‌های پژوهش براساس تحلیل داده‌های دستگاهی، لایه‌های اطلاعاتی در سامانه اطلاعات جغرافیایی، روش‌های مدل سازی و شبیه سازی و کاربرد هرگونه مدل‌های تصمیم گیری و بر اساس تکمیل پرسشنامه یا مصاحبه در کار میدانی یا اسناد آرشیوی به دست می‌آید؛ امتیاز با اعمال ضریب 1.5

گروه ۳-  سایر مقالات امتیاز با اعمال ضریب ۱

تبصره: فقط مقالات مستخرج از رساله و پایان نامه‌های دانشگاه تهران می‌توانند در گروه 1 و 2 قرار گیرند.

مقرر گردید عضو هیئت علمی پس از ثبت مقالات در سامانه RTIS ، نوع گروه و مستخرج از رساله/ پایان نامه/ طرح کاربردی/ هیچکدام مقاله را مشخص و پس از آن بررسی و امتیازدهی مقاله توسط کارشناس پژوهشی واحد انجام شود. در صورت عدم تشخیص نوع گروه قابل تخصیص به مقاله توسط کارشناس، موضوع در شورای پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


لازم به ذکر است زمان اجرای مصوبه از ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ می‌باشد.