نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


معاونت اداری و مالی مسئولیت پشتیبانی و مدیریت مالی و نیروی انسانی دانشکده را بر عهده دارد. این معاونت با داشتن بخش های امور اداری و رفاهی، امور عمومی و پشتیبانی، دبیرخانه، حسابداری و انبارداری و امین اموال به وظایف خود عمل می کند.

اهم وظایف این معاونت به شرح زیر می باشد :

  • پشتیبانی اداری و مالی معاونت ها
  • پیگیری امور اداری(کارگزینی) کارکنان و اعضای هیات علمی
  • پیگیری امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی
  • حفظ و نگهداری تاسیسات و فضای سبز
  • بهره وری بهینه از امکانات کوجود در دانشکده و کسب درآمدهای اختصاصی برای اجرای تعهدات ذیربط
  • توسعه فیزیکی فضای اداری و آموزشی
  • عقد قلراردادهای لازم با پیمانکاران
  • دریافت و هزینه کرد شایسته بودجه های مصوب

معاونت اداری و مالی دانشکده  "جناب آقای دکتر اسماعیل سلیمانی"  می باشد.

کارکنان بخش اداری و مالی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
محمد رازانی دوست مسئول دبیرخانه 42762161
علیرضا شایسته مسئول اموراداری و کارگزینی 42762163
مهدی رفیعی مسئول حسابداری 42762131
روح الله کاظمی کارشناس حسابداری 42762135
حسین ایزدی کارپردازی 42762139
علی رجبی امین اموال 42762183
حسین عامری تلفنخانه و مخابرات 42762000