نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات برگزار می کند : سخنرانی "برهان کیهان شناختی و چالش های تئوری مکانیک کوانتوم"

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات برگزار می کند : سخنرانی "برهان کیهان شناختی و چالش های تئوری مکانیک کوانتوم"