نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست قرآنی اول بیستم فروردین 1401

نشست قرآنی اول بیستم فروردین 1401


معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری نشستهای هفتگی در فضای وی روم نمود تا امکان حضور همه اساتید و دانشجویان از تمام دانشکدهها و تمام مقاطع وجود داشته باشد. نخستین نشست را آقای دکتر ابوالفضل خوشمنش، دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشکده الهیات که در سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی نیز هستند، برگزار کرد.
بود که با حضور دانشجویان و برخی » مروری بر ابعاد موضوع خوردن در نیمه نخست قرآن کریم « ، عنوان سخنرانی ایشان اساتید به تبیین موضوع با استناد به آیات مختلف قرآن و بیان روابط میان آنها و موضوع خوردن پرداختند.