نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش های بین المللی

همایش های بین المللی


گمینی امیر محمد (۱۲-۱۴ بهمن ۱۳۹۵). بررسی آراء کلامی علامه محمدرضا اصفهانی در مواجهه با نظریۀ تکامل داروین. پنجمین همایش بین المللی فلسفۀ دین معاصر: خدا، انسان و جهان، تهران، ایران.

نادیا مفتونی. (شهریور 1400) "نقش بازی در مشارکت فعال و یادگیری عمیق و ارزیابی دانشجویان فلسفه اسلامی دانشگاه تهران." همایش یادگیری الکترونیکی : تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری، تهران.  
نادیا مفتونی. (1397) "نظریه هنر فارابی و سینمای دینی." سینما و دین، تهران.

یزدانی ع. (1398). مبانی دینی صلح پایدار ضرورتی برای جهان عاری از خشونت. هشتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر. مشهد.
یزدانی ع. (1396). ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪ کوانتومی. ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر. تهران.
یزدانی ع. و پاکنهاد م. (1393). پرسش از نسبت بین اخلاق و دین در تفکر هایدگر. سومین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر. تهران.
یزدانی ع. (1389). ماهیت جنگ و صلح جهانی. کنفرانس بین المللی تنوع فرهنگی. تهران.
یزدانی ع. (1378). فلسفه اسلامی و چالش معاصر در مورد باورهای دینی. کنفرانس فلسفه اسلامی و چالش ها، روز جهانی فلسفه. تهران.

 

آرشیو