نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه قرائت قرآن کریم

کارگاه قرائت قرآن کریم


برگزاری کارگاه قرائت قرآن کریم در طول روزهای ماه مبارک رمضان
پیش از شروع آموزش حضوری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت اقدام به برگزاری کارگاه قرائت همگانی قرآن کریم، اعلانی را به شرح زیر آماده و در گروههای دانشجویی منتشر کرد تا مخاطبان در جریان ساعت و مکان برگزاری این کارگاه قرار گیرند.
13 ، معاونت دانشجویی، آقای دکتر خوشمنش پذیرای دانشجویان در سالن شهید مطهری و - سپس هر روز از ساعت  12 ناظر بر قرائت همگانی قرآن کریم به همراه بیان نکات تفسیری برخی از آیات هستند.
این کارگاه مورد استقبال برخی از اساتید نیز قرار گرفت و در آن شرکت میکردند.