اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین داورزنی

حسین داورزنی

حسین داورزنی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762280
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن انصاری مفهوم شناسی حریم خصوصی فضای مجازی از نظر فقه اسلامی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد
مونا بهشتی زواره مفهوم شناسی ذوی القربی در آیه غنیمت و احکام فقهی مترتب بر آن درفقه اسلامی کارشناسی ارشد
فاطمه فریادرس ارجاع به حکم در اختلافات زناشویی، بررسی مبانی، شرایط، روش اجرا و پیامد های آن کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری بررسی تطبیقی مفهوم شناسی زینت برای مردان و زنان و پیامدهای آن در فقه اسلامی کارشناسی ارشد
مهدی جلیلی خامنه عقد نکاح در شریعت اسلام و دیگر ادیان الهی کارشناسی ارشد
عطیه مقدم فر مبانی فقهی مسئولیت در فعالیتهای مطبوعاتی و رسانه ای کارشناسی ارشد
هانیه پیران کاشانی مطالعه تطبیقی تعمیم احکام و آثار مترتب بر عده طلاق و عده وفات در فقه اسلامی کارشناسی ارشد
امین رحیم زاده مذاق شرع و کاربردهای آن در فقه امامیه کارشناسی ارشد
محسن رییسی ترجمه و تحقیق انواع المکاسب المحره از کتاب جواهر الکلام و تطبیق ان با ارای امام خمینی کارشناسی ارشد
مهشید ریسه تاثیر جهل در مسئولیت جزایی کارشناسی ارشد
فاطمه صادقی النجق کاربرد قیاس اولویت در فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
ایوب شایسته احکام خواستگاری و آثار فقهی حقوقی آن کارشناسی ارشد
شهاب طاهری تبیین حقیقت برات چک و سفته و آثار و احکام فقهی آن کارشناسی ارشد
فاطمه بابائی ترجمه و تحقیق کتاب الشهادات از کتاب المبسوط شیخ طوسی کارشناسی ارشد
مسلم حیدری ترجمه و تحقیق کتاب الحجر از کتاب جواهر الکلام ایه اله شیخ حسن نجفی کارشناسی ارشد
محمد علی حسینی اخلاق قضا در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
علیرضا راستگو Explanation Foundations Jurisprudence Principles Persuasion at the National Media (IRIB) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
امین رحیم زاده The Spirit of Sharia and its applications in the jurisprudence of the Imamate کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
فاطمه رزاقی کاشانی عوامل فقهی و اخلاقی تشیید مبانی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
محمدرضا شجاعی جایگاه و کاربرد نظم عمومی و اخلاق حسنه در فقه امامیه دکتری دانلود 1398/06/10
زهرا صیدی کارشناسی ارشد
شهاب طاهری بنچناری تبیین حقیقت برات چک و سفته و آثار و احکام فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
مینا طاهرپور ترجمع و تحقیق کتاب الاجاره المبسوط شیخ طوسی کارشناسی ارشد
سمیه طیبی ترجمه و تحقیق کتاب الرضاع از کتاب المبسوط کارشناسی ارشد
محمدعیسی عالمی مطالعه تطبیقی اصول حرفه ای قضاوت با مبانی فقهی - اخلاقی قضاوت اسلامی دکتری دانلود 1397/10/22
محمد مهریزی ثانی جایگاه عدالت در استنباط احکام دکتری دانلود 1398/02/18
سیدمحمود هل اتایی ماهیت فقهی حقوقی شرط تبانی و احکام و آثار مترتب بر آن دکتری دانلود 1398/04/10
سید سعید یاسینی مسئولیت کیفری ناشی از اجرای حدود و تعزیرات کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
مهدی افتخاری حق شفعه در قانون مدنی ایران و مقایسه با فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
راضیه امینی مقایسه قواعد بلاغت در مدلول های الفاظ با مباحث علم اصول کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محسن انصاری مفهوم شناسی حریم خصوصی فضای مجازی از نظر فقه اسلامی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فاطمه بابایی ترجمه و تحقیق کتاب الشهادات از کتاب المبسوط کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
الهام بحرالعلوم کودک آزاری با رویکردی بر حقوق کودک و نقد مواد مرتبط در کنوانسیون حقوق کودک کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
محمد علی برزنونی Juridical-legal principles and codes Security surveillance دکتری دانلود 1395/03/22
سهراب بهادری امکان اثبات جرائم با انگشت نگاری ژنتیکی؛ جایگاه، مبانی و آثار فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
مونا بهشتی زواره مفهوم شناسی ذوی القربی در آیه غنیمت و احکام فقهی مترتب بر آن درفقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
افسانه پایمرد بررسی فقهی و حقوقی دیه زن در مذاهب اسلامی دکتری دانلود 1394/07/12
هانیه پیران کاشانی مطالعه تطبیقی تعمیم احکام وآثار مترتب بر عده طلاق و عده وفات در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سجاد پیرجلیلی بررسی فقهی و حقوقی بازداشت محکومان مالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/7/3
محمد مهدی پوش نگر مبانی فقهی عوامل موجهه جرم کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
سهیل تقی اکبری بررسی فقهی و حقوقی اذن ولی در نکاح دوشیزه رشیده کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
مهدیه تک فلاح قاعده‌ی سلطنت و نظریه‌ی حضرت امام خمینی«ره» کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
صادق جاسمزاده رنجبر ریشه های اختلاف در وضو بین مذاهب اسلامی و راههای ایجاد وفاق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه جعفری بررسی تطبیقی مفهوم شناسی زینت برای مردان و زنان و پیامدهای آن در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
مهدی جلیلی خامنه تطبیق عقد نکاح در ادیان اسلام، یهودیت ، مسیحیت و زرتشت کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/23
ابراهبم جوانمرد فرخانی حیات مستقر وغیر مستقر و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
مسلم حیدری ترجمه و تحقیق «کتاب الحجر» از «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/21
عباس حسنی شناسایی کُدهای اخلاقی موجود در متون شیعه، ناظر بر رفتار فروشندگان و بررسی میزان پایبندی فروشندگان به این کُدها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
صدیقه حمیدی ظرفیتهای راهبردی جهانی فقه مترقی اسلام با تاکید بر فقه شیعی دکتری دانلود 1395/11/10
محمدرضا حمیدی باز پژوهی حجیت قطع در علم اصول دکتری دانلود 1394/11/04
میثم خزائی بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه دکتری دانلود 1393/04/21
اکرم خلیلیان Jurisprudence and legal review of non-verbal contract کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
معصومه دادآفرین بررسی تطبیقی مساله" اجرای مجازات در ملا عام "از منظر مذاهب اسلامی و پیامدهای اخلاقی و حقوفی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
عباس دادسرشت Hearing the voice of women in Shiite jurisprudence and investigating its new evidences دکتری دانلود 1396/11/30
رضا درویشی حکم فقهی بی توجهی به حفظ اسرار نظامی دکتری دانلود 1396/11/07
محمدمرتضی دعاگوئی بررسی حکم فقهی رسانه های نوظهور کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مهشید ریسه تاثیر جهل در مسولیت جزایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمد رضوی بررسی ادله و مبانی فقهی مسوولیت تخلف از قراردادهای بانکی دکتری دانلود 1391/7/22
علی روحانی تبار رجوع در عقود وارد بر عمل و آثار ناشی از آن دکتری دانلود 1394/06/15
محسن رئیسی ترجمه و تحقیق باب «انواع مکاسب محرّمه»ازکتاب «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»و تطبیق آن با آرای امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
عطیه سمیعی زفرقندی ترجمه و تحقیق بخش «مصاهره» از کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
ایوب شایسته احکام خواستگاری و آثار فقهی حقوقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمود شربتیان بررسی تطبیقی تفسیر متن از دیدگاه هرمنوتیک و اصول فقه دکتری دانلود 1396/09/25
الهه شعبانپور المشیری The legal jurisprudential truth of vicarship and the rulings follow that کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمد حسین شفاف بررسی اصل لزوم در قراردادهای دولتی و تطبیق آن با فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
فاطمه صادقی النجق the function of the analogy of superior for imamiehjurispudnec& statute law کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مجتبی صادقی کهمینی بررسی مبانی فقهی و حقوقی تشدید و جمع مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
ولی اله صفری حقوق تطبیقی واقفین در ادیان یهود، مسیح و اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
مینا طاهرپور ترجمه و تحقیق کتاب « الاجاره » از کتاب « المبسوط فی فقه الامامیه » کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
سمیه طیبی ترجمه و تحقیق کتاب الرضاع از کتاب المبسوط کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
کیوان طلایی خو Passenger’s prayer in the era of absence Imam Zaman Peace be upon him in the Imamic Jurisprudence دکتری دانلود 1395/11/25
زهرا عسگرالیگودرزی بررسی تطبیقی مسأله ترتب از دیدگاه میرزای نائینی (ره) و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر هریک از فتاوای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/16
مریم عطائی جایگاه و میزان همبستگی ایجاب و قبول در تحقق عقد کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
سمیه علی اکبری بررسی مستندات فقهی شرایط ، أجزاء و مبطلات نماز از نگاه امامیه و مذاهب اربعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
همایون علی حسینی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی در فقه و حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
عیسی علیزاده تطبیق احکام جزائی اسلام و شریعت یهود و تحلیل ویژگیها و امتیازات هریک دکتری دانلود 1392/12/26
فاطمه فریادرس اِرجاع به حَکَم در اختلافات زناشویی، بررسی مبانی، شرایط، روش اِجراء و پیامدهای آن از منظر فقه اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
اکرم قاسمی برزکی بررسی تطبیقی احکام فقهی نذر ، عهد و یمین و آثار آن در عرصه های فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مهناز کاظمی بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/0715
محمد کریمی قاعده قبح عقاب بلا بیان در فقه جزای اسلام و تطبیق ان با اصول و قواعد بنیادین مرتبط در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
مسعود محبان بررسی فقهی حقوقی تاثیر جنسیت بر نوع و میزان مجازات ها و تطبیق آن با حقوق فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/10
محبوبه مرادی بررسی تاثیر جذام، برص،نابینایی و زمینگیری در فسخ نکاح نسبت به زنان و مردان پیش و پس از ازدواج در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/04
محمد مزروعی بررسی تطبیقی تصرفات صبی ممیز در فقه و قوانین موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/26
محمدصالح مصلح بررسی زمینه ها و پیامدهای ظهور مذاهب فقهی دکتری دانلود 1394/12/16
عطیه مقدم فر مبانی فقهی مسئولیت در فعالیتهای مطبوعاتی و رسانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
اسمعیل منصوری سرنجیانه بررسی و تحلیل طلاق حاکم در فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
فاطمه منصوری فیاض داوری و مسئولیت داوران در مسابقات ورزشی از دیدگاه فقه و حقوق اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد حسن مومنی بررسی فقهی عذر عام در عقود دکتری دانلود 1392/11/13
نفیسه نادرخانی تقدم حقوق در اموال مفلّس و ترکه میّت کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/22
مهین نجفی حکم فقهی نگاه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/4
محمد هاشمی ترجمه و تحقیق کتاب رساله فی الوصایا تالیف شیخ اعظم انصاری (ره) و تطبیق با آراء امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه جزایی 1 4205903 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی 4205138 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی 4205135 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
فقه تطبیقی 2 4201109 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فقه جزایی 2 4205289 2 05 1397/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی 4205138 2 06 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی 4205138 2 02 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آیات الاحکام 2 4205029 2 05 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فقه تطبیقی 1 4201108 2 05 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1