نشست ها و سخنرانی ها(جهت  دسترسی به فایل های صوتی و تصویری جلسات بر روی پوستر مربوطه کلیک کنید) نشست ها و سخنرانی ها(جهت دسترسی به فایل های صوتی و تصویری جلسات بر روی پوستر مربوطه کلیک کنید)