Faculty Members

 (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: -
Email: 
Website: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تصحیح و تحقیق تاریخ قپچاق خانی (فصول هفتم تا نهم از باب پنجم و خاتمه تکمله) Ph.D Download 1388/11/15
ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی ( 56- 232 هـ) Ph.D Download 1385
The shiite religions , a history of Islam in peria and Irak M.S Download 1377
وضـع معیشتی یهودیـان حجـاز تا اخـراج M.S Download 1386/11/29
سیرة اهل بیت در عزاداری و استمرار آن تا عهد آل بویه M.S Download 1376
شرح وتوضیح اصطلاحات فقهی وتمدنی کتاب المنتظم ابن جوزی M.S 1385
موسسات آموزشی دوره ایوبی ( علل گسترش و پیامدهای آن) M.S Download 1385
ترجمه وتحقیق کتاب هنر اسلامی دیوید تالبوت رایس M.S Download 1372
تاریخ گسترش تشیع در ایران (از آغاز تا حمله مغول) M.S 1372
و کلامی ائمه (ع) M.S Download 1377
عباسیان از بعثت تا خلافت M.S Download 1375
ترجمه وتحقیق «تمدن اسلام» خدابخش هندی M.S 1372
فرهنگنامه صحابه بخش دوم ض-ع (تا-عدی) M.S Download 1373
نقد و تحلیل خاندان اموی در تاریخ اسلام تا پایان دوره خلفای راشدین Ph.D Download 1382
حسبه در سرزمینهای شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد M.S Download 1379
تاریخ تشکیلات اداری و فرهنگی دولت فاطمیان ترجمه و تحقیق مقدمه و کتاب دوم از کتاب“الدوله الفاطمیه فی مصر” نوشته دکتر ایمن فواد سید، تحت عنوان“ الکتاب الثانی النظم و الحضاره“ M.S Download 1375
بررسی تطبیقی سقوط تعهدات Ph.D 1377/02/01
ایالت جبال بر اساس جغرافیای اسلامی پیش از حمله ی مغول M.S Download 1381/07/17
فرهنگ نامه مساجد شهرستان یزد از آغاز تا صفویه M.S Download 1385/07/15
کردها و دولت صفویه M.S Download 1384
نهادها و شیوه های آموزشی در آثار یاقوت حمومی Ph.D Download 1384
زندگی و شخصیت مغیره بن شیعه M.S Download 1378
کردان منطقه ی جزیره از 447-656 ق M.S Download 1384
کردان از سقوط بغداد تا پایان خدمت ایلخانی M.S Download 1384
ترجمه و تحقیق کتاب “فرهنگ مسلمانان” اثر و.و. بارتلد M.S Download 1373
ترجمه و تحقیق سه فصل از کتاب A Companion to the study of history نوشته مایکل استنفورد M.S Download 1381
معرفی صحابه ایرانی تبار ائمه (ع) وسهم ایشان در گسترش تشیع در ایران M.S Download 1378
فرهنگ وتمدن اسلامی درقلمرو طولونیان M.S Download 1383
گروش قبطیان به اسلام: زمینه ها، علل و پیامدها Ph.D Download 1388/12/12
جنبش اخوان المسلمین ( از سال 1928 تا 1986م) M.S Download 1376
حمدانیان (تحقیقی در اوضاع واحوال سیاسی واجتماعی وفرهنگی این سلسله از آغاز تا انجام) M.S Download 1373
نقش اجتماعی و فرهنگی قراء در صدر اسلام M.S 1385
The social and cultural role of Qurrâ’ in Early Islâm M.S Download 1385
تحقیق در زندگانی، آرا و آثار قاضی صاعد اندسی Ph.D Download 1372
ترجمه و تحقیق تاریخ الخلفای سیوطی بخش دوم از آغاز خلافت عباسیان به بعد M.S Download 1372
دارالسیاده M.S Download 1382
ترجمه ونقد اسلام تالیف آلفرد گیوم M.S Download 1380
کتابشناسی هنرهای اسلامی به همراه درآمدی برهنرهای اسلامی M.S Download 1376
ترجمه وتحقیق:الموالی ونظام الولاء M.S 1373
نقش محمدبن حنیفه وفرزندانش در تاریخ اسلام M.S Download 1375
ترجمه وتحقیق «تاریخ العلوم عندالعرب» نوشته دکتر عمر فروخ از بخش چهارم تاآخر کتاب M.S Download 1373
ترجمه وتحقیق و نگارش سه فصل اول کتاب تاریخ العلوم عندالعرب اثرعمرفروج M.S Download 1373
کتابشناسی منتخب توصیفی ـ موضوعی آثار چاپی دانشمندان امامیه ازآغاز تاحمله مغول(616ق) M.S Download 1378
زندگی فرهنگی و اندیشه های سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا صفویه Ph.D Download 1376
بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی یهودیان ایران از دوره مغول تا پایان دوره صفویه M.S Download 1381
تحقیقی درباب ابومخنف ازدی وبه ضمیمه آن روایات وی در باب نبرد جمل M.S Download 1373
کوفه ونقش آن درقرون نخستین اسلامی M.S Download 1370
زمینه ها و علل ظهور اخباری گری در عصر صفویه Ph.D Download 1387/04/11
تصحیح انتقادی رساله تحفه جلالیه تصنیف حکیم الدین محمدبن علی الناموس الخواری (تالیف بین سالهای 708-716 هجری قمری Ph.D Download 1383
شرح زندگانی اجتماعی و سیاسی حکم وپسرش مروان M.S Download 1379
اشعث بن قیس وخاندان او M.S Download 1377
تسنن در طبرستان تا سده هفتم هجری M.S Download 1386/07/17
مکاتیب الائمه M.S Download 1379
بررسی روش کاشانی در محاسبه ی جیب یک درجه براساس رساله فی استخراج جیب درجه واحده M.S Download 1384
ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه درباره زندگی نامه امامان علیهم السلام از قرن اول تا پایان نیمه نخست قرن پنجم هجری (سیمای ائمه علیهم السلام در منابع کهنه امامیه) Ph.D Download 1385
سرسید احمدخان هندی( شرح احوال، معرفی آثار و نقش سیاسی ـ اجتماعی اودرتحولات شبه قاره هند) M.S Download 1375
تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رسمیت یافتن شیعه در ایران M.S Download 1386/06/27
ترجمه و تحقیق نیمه نخست کتاب منصب قاضی القضاه فی الدوله العباسیه منذ نشاته حتی نهایه العهد السلجوقی M.S Download 1374
ابنیه وآثار معماری اسلامی( مذکور در معجم البلدان) M.S Download 1373
تجلیات فرهنگ و هنر ایران در مصر از فتح اسلامی تاظهور ممالیک Ph.D Download 1382
ترجمه و تحقیق کتاب "MUHAMMAD" تالیف مایکل کوک M.S 1372
طرح تجربی و مقدماتی واژه نامه هنر اسلامی M.S 1370
فرهنگ بسامـدی و شـرح حال راویان بلافصل تاریخ طبری (132-11) M.S Download 1384
زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل گیری حکومت خوارج در شمال آفریقا Ph.D Download 1385
گنجینه های فاطمیان(ترجمه کتاب کنوز الفاطمیین از زکی محمد حسن) M.S Download 1370
ناصبی‌گری، مفهوم و سیر تاریخی M.S Download 1385/07/29
اهمیت سیاسی، نظامی اقتصادی و فرهنگی جاده خراسان 8 M.S Download 1377
نقش ام المؤمنین خدیجه (س) در تاریخ اسلام M.S Download 1378
تصحیح وتحقیق نسخه خطی کتاب : تاج المناقب فی فضائل الائمه الاثنی عشر تالیف حسین بن شرف الدین عبدالحق اردبیلی معروف به الهی اردبیلی (870- 940 یا 950 هـ) M.S Download 1380
مبانی ریاضی و کاربردهای اسطرلاب با تاکید بر متون کهن, "تسطیح الاسطرلاب" محی الدین مغربی M.S Download 1386
فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی دکن در دوره بهمنیان (748-934ق) Ph.D Download 1383
همسران وفرزندان علی بن ابی طالب(ع) M.S Download 1379
معرفی و بررسی آثار و افکار سید بن طاووس M.S Download 1381
دیوانهای اداری در دولتهای مختلف اسلامی M.S Download 1372
ترجمه وتحقیق بخشهایی از کتاب "تاریخ اسلام در قرون وسطی اثر جرج ساندرز M.S 1374
رابطه اسلام ومسیحیت در عهد پیامبر (ص) وخلفای راشدین Ph.D Download 1368
مدجنان Ph.D Download 1382