معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی مسئولیت پشتیبانی و مدیریت مالی و نیروی انسانی دانشکده را بر عهده دارد. این معاونت با داشتن بخش های امور اداری و رفاهی، امور عمومی و پشتیبانی، دبیرخانه، حسابداری و انبارداری و امین اموال به وظایف خود عمل می کند.

اهم وظایف این معاونت به شرح زیر می باشد :

  • پشتیبانی اداری و مالی معاونت ها
  • پیگیری امور اداری(کارگزینی) کارکنان و اعضای هیات علمی
  • پیگیری امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی
  • حفظ و نگهداری تاسیسات و فضای سبز
  • بهره وری بهینه از امکانات کوجود در دانشکده و کسب درآمدهای اختصاصی برای اجرای تعهدات ذیربط
  • توسعه فیزیکی فضای اداری و آموزشی
  • عقد قلراردادهای لازم با پیمانکاران
  • دریافت و هزینه کرد شایسته بودجه های مصوب

معاونت اداری و مالی دانشکده  "جناب آقای دکتر سعید نظری توکلی" استاد گروه فقه و مبانی حقوق می باشد.

کارکنان بخش اداری و مالی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شرح زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
دوست محمد رازانی مسئول دبیرخانه 42762161
حسن نوروزی مسئول اموراداری و کارگزینی 42762163
سید حسین میرآقاجانیان رئیس حسابداری 42762131
تقی عبدالملکی کارشناس حسابداری 42762135
حسین ایزدی کارپردازی 42762134
علی رجبی امین اموال 42762000
حسین عامری تلفنخانه و مخابرات 42762000