شیوه‌نامه تصویب و دفاع رساله

شیوه‌نامه تصویب و دفاع رساله/پایان نامه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

براساس مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ 20/12/1399 دانشکده الهیات و معارف اسلامی، این شیوه‌نامه به منظور اجرای بهتر و دقیق‌تر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به دفاع و تصویب رساله/پایان‌نامه که از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ابلاغ شده است، در دانشکده الهیات و معارف اسلامی، لازم الاجرا می باشد.

 

ماده1- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظفند تا پایان ترم دوم، استاد راهنمای خود را بر اساس  کاربرگ‌های تهیه شده، به گروه پیشنهاد کنند. گروه نیز باید پس از تایید (از جهت ظرفیت)، حداکثر تا پایان ترم سوم موضوع پایان نامه دانشجو را که با کمک استاد راهنما تهیه و در قالب  فرم پروپوزال پیشنهاد شده، به تصویب  برساند.

 

ماده2- دانشجویان مقطع دکتری موظفند تا پایان ترم دوم استاد راهنما و حوزه موضوعی خود را براساس کاربرگ‌های تهیه شده، به گروه پیشنهاد کنند. گروه نیز باید پس از تایید (از جهت ظرفیت)، حداکثر تا پایان ترم چهارم، موضوع پایان‌نامه دانشجو را که با کمک استاد راهنما تهیه و در قالب فرم پروپوزال پیشنهاد شده، به تصویب برساند.

تبصره1-استاد مشاور رساله/پایان‌نامه با انتخاب استاد راهنما و تصویب گروه برگزیده می‌شود.

تبصره2- مراحل تصویب پروپوزال مطابق فلوچارت مصوب دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

ماده3- دانشجوی دکتری باید از تاریخ تصویب رساله در گروه، هر شش ماه، یک گزارش پیشرفت تحصیلی با تایید استادان راهنما و مشاور، در قالب فرم‌های تهیه شده، به اداره آموزش دانشکده ارائه کند. ارسال تقاضای تمدید ترم به دانشگاه منوط به ارائه به موقع گزارش پیشرفت تحصیلی است.

ماده4- مجوز دفاع از رساله/پایان‌نامه براساس مصوبه گروه که در صورتجلسه قید شده و ارائه فرم کفایت   ( کارشناسی ارشد / دکتری) که به امضای استادان راهنما و مشاور رسیده، از سوی معاون آموزشی دانشکده، صادر خواهد شد.

تبصره1- صدور مجوز دفاع، علاوه بر موارد مذکور در ماده 4، منوط به دارا بودن همه شرایط مذکور در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی دانشگاه و براساس فلوچارت مصوب، است.

 

ماده5- در صورتجلسه گروه اسامی داوران داخلی و خارجی ذکر خواهد شد. این صورتجلسه باید یک ماه پیش از تاریخ برگزاری دفاع، از سوی مدیر گروه برای اداره آموزش فرستاده شود.

تبصره1- داوران رساله/پایان‌نامه با پیشنهاد مدیر گروه و تصویب گروه، برگزیده خواهند شد.

تبصره2-نسخه نهایی رساله/پایان‌نامه باید حداقل دو هفته پیش از تاریخ دفاع، از سوی مدیر گروه برای داوران فرستاده شود.

 

ماده6- هماهنگی با داوران برای روز و ساعت دفاع، برعهده مدیر گروه و با همکاری کارشناس آموزش و بدون دخالت و اطلاع دانشجو، است. روز و ساعت هماهنگ شده برای دفاع را مدیر گروه کتباً به معاون آموزشی دانشکده اعلام خواهد کرد.

 

ماده7- جلسه دفاع از رساله/پایان‌نامه مطابق  شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های  معاونت آموزشی دانشگاه، برگزار خواهد شد.

تبصره1- مسؤولیت اجرایی جلسه و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، بر عهده نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده است.

 

ماده8- نمره رساله/پایان‌نامه از سوی هیأت داوران، در قالب فرم‌های نمره دهی و به صورت محرمانه، اعلام خواهد شد. نماینده تحصیلات تکمیلی مسؤول جمع‌آوری فرمهای نمره دهی و محاسبه و اعلام نمره نهایی است.

تبصره1-استادان راهنما و مشاور به هر تعداد که باشند، روی‌هم یک نمره خواهند داشت

 

ماده9-چنانچه رساله/پایان نامه نیازمند اصلاح باشد، اصلاحات پیشنهادی را نماینده تحصیلات تکمیلی در صورتجلسه دفاع ثبت خواهد کرد. در صورتجلسه دفاع، با نظر هیأت داوران، قید شود که تایید نهایی اصلاحات بر عهده چه کس/کسانی خواهد بود.

 

این شیوه‌نامه در 9 ماده و 6 تبصره در جلسه بیستم اسفندماه 1399 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تصویب شد و از اول فروردین ماه 1400 برای همه دانشجویان لازم‌الاجرا است.