ریاست دانشکده

محمود واعظی

محمود واعظی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت اداری و مالی

دکتر اسماعیل سلیمانی

معاونت اموزش و تحصیلات تکمیلی

شادی نفیسی

شادی نفیسی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت پژوهشی

محمود شیخ

محمود شیخ 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت امور فرهنگی و دانشجویی

ابوالفضل خوش منش

ابوالفضل خوش منش 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مشاور امور بین الملل

سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: