ریاست دانشکده ریاست دانشکده

احمد باقری

احمد باقری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت اموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت اموزش و تحصیلات تکمیلی

محسن معصومی

محسن معصومی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

حمید باقری

حمید باقری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مشاور امور بین الملل مشاور امور بین الملل

امیر محمد گمینی

امیر محمد گمینی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: