ریاست دانشکده ریاست دانشکده

احمد باقری

احمد باقری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت اموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت اموزش و تحصیلات تکمیلی

محسن معصومی

محسن معصومی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مشاور امور بین الملل مشاور امور بین الملل

اعظم پویازاده

اعظم پویازاده 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: